Ni som har hittat hit vet säkert vad XMMS står för, det är en akronym för X MultiMedia System och var en av de populäraste mediaspelarna för UNIX när det begav sig. Utvecklingen lades dock ner 2007 och har inte återupptagits, inte av de officiella utvecklarna. I stället går det att hitta XMMS2 som har tagit över mediaspelaren och sett till så att själva själen i XMMS lever vidare. XMMS var en populär Winampklon som släpptes under tidigt 2000-tal av fyra stycken skandinaver vid namn Peter Alm, Håvard, Kvålen, Olle Hällnäs och Thomas Nilsson.

English? Please scroll down…

Officiell sida XMMS2 / Official webpage XMMS2https://xmms2.org/wiki/Main_Page

1997 var året som Winamp släpptes till allmänheten och det var även då som nedladdningen av mp3-filer ökade. 1999 kom tjänsten Napster som skapades av en amerikan som heter Shawn Fanning, John Fanning och Sean Parker. Datorer med cd-rom kunde vid den här tiden kopiera cd-skivor som kunde konverteras till mp3-filer, och mp3-filer var ett sätta att komprimera ner musiken på cd-skivorna till ett format som inte tog så mycket plats på hårddisken. Mp3-filer behöll även musikens kvalitet samtidigt som de minskade i storlek. När Napster öppnade kom en storm med användare som anslöt sig till tjänster som var en samlingsplats för mp3-filer, alla som ladda ner klienten kunder dela ut musiken som fanns på hårddisken samt att man fick tillgång till andras musikbibliotek. Filerna laddades ner till datorn och på någon minut hade man en ny låt at lyssna på. När allt detta blev stort växte även intresset för mp3-spelare för datorer och Winamp var en av de allra första att få ta del av den uppmärksamheten. Alla som var ung på 90- och 2000-talet har säkert stött på Winamp en och annan gång vid musikuppspelning på en dator. Intresset bland andra utvecklare blev stort och Peter och Mikael Alm bestämde sig för att skapa sin egen mediaspelare, då kallade man den för X11Amp och släppte den till Unixbaserade plattformar.

XMMS
Bild Wikipedia

Tanken var att göra en Winampklon och det framgick tydligt när man jämförde dessa två men när sponsorer kom in i bilden valde man att göra ett strategiskt namnbyte. 1999 tog man namnet XMMS vilket vi förklarar i inledningen av texten, det betyder X MultiMedia System och X:et ska stå för ”Cross-plattform”. Idag finns det dock ingen officiell build av nya XMMS2 men en port finns för Mac OSX.

Varför fortsätter man att utveckla XMMS?

Så här uttalar man sig själv på deras officiella webbplats:

Varför bry sig om att arbeta på nästa generations XMMS medan det finns olika befintliga och mer avancerade projekt som redan pågå , en som är klar att användas i produktion? Eftersom XMMS är alldeles för populärt att få dö, naturligtvis! Men allvarligt, medan ämnet ”ljuduppspelning” i allmänhet är något som är ur tiden så det finns fortfarande mycket utrymme för förbättringar.

In English:

You who have found us knows for sure what XMMS stands for, it’s an acronym for X MultiMedia System and was one of the most popular media players for UNIX in its time. The trend was down, however, in 2007 and has not resumed, not by the official developers. Instead, it is possible to find xmms2 that has taken over the media player and seen to it that the very soul of XMMS lives on. XMMS was a popular Winamp clone which was released in the early 2000s by the four Scandinavians named Peter Alm, Havard, qualifiers, Olle Hällnäs and Thomas Nilsson.

1997 was the year that Winamp was released to the public and it was also then that the download of mp3 files increased. In 1999 the service Napster was created by an American named Shawn Fanning, John Fanning and Sean Parker. Computers with CD-ROM could at the time to copy CDs, which could be converted to MP3 files, and MP3 files was a way to compress the music on the CDs into a format that did not take as much space on the hard drive. MP3 files also kept the quality of the music while they decreased in size. When Napster opened came a storm with users who joined the service which was a meeting place for mp3 files, all who download the client clients share the music that was on the hard drive and to obtain access to other people’s music library. The files are downloaded to your computer and in a minute they had a new song at listening to. When all this was great grew the interest in MP3 players for computers and Winamp was one of the very first to take advantage of the attention. All who were young in the 90s and 2000s have probably encountered Winamp one and another time when music playback on a computer. Interest among other developers were great and Peter and Mikael Alm decided to create its own media player, then they called it X11Amp and released it to the Unix-based platforms.

The idea was to make a Winamp clone and it was clearly evident when comparing these two but when sponsors came into the picture they chose to make a strategic change of name. 1999 took the name XMMS as we stated in the introduction to the text, it means the X MultiMedia System and the X should stand for ”Cross-platform”. However, there are no official build of new xmms2 but one port is available for Mac OSX.

Why the development of XMMS?

This is a qoute från the official XMMS2 webpage:

Why bother to work on the next generation XMMS while there are various existing and advanced projects already taking place, one that is ready for production use? Since XMMS is far too popular to die, of course! But seriously, while the substance ”audio playback” in general is something that is out of time, so there is still much room for improvement.